Skip to content

 

กติการ่วมสนุกกิจกรรม “ซันซิลสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์ Sunsilk Lucky Green Raffle”

 

วิธีการเล่น
1.    ส่งใบเสร็จที่มีการซื้อสินค้า ซันซิลขนาดใดก็ได้ ผ่านทางลิงก์กิจกรรมที่ Line Beauty Hot Pro หรือทางเว็บไซต์ซันซิล www.Sunsilkthailand.com
2.    กรอก ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อรับของรางวัล)
3.    ประกาศรางวัลสัปดาห์ละ 1 รางวัล ทุกวันพุธ ช่องทาง Timeline ของ Line Beauty Hot Pro (ของรางวัลแจกพร้อมกันหมดทั้ง 8 รางวัลหลังจบกิจกรรมวันที่ 10 เม.ย. 2564)
สัปดาห์ที่ 1 : วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 2 : วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 3 : วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 4 : วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 5 : วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 6 : วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 7 : วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 18.00
สัปดาห์ที่ 8 : วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 18.00

4.    ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2564  
5.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามกติกาที่กำหนดไว้ทั้งหมด กรรมการจะตัดสินและสุ่มผู้โชคดีเป็นรายสัปดาห์
6.    กำหนดผู้โชคดีลุ้นรับรางวัล 8 รางวัล Yamaha รุ่น Fino 125 มูลค่ารางวัลละ 52,000 บาท รวมมูลค่า 416,000 บาท
7.    ประกาศผลเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ ทาง Line Official Account ‘Beauty Hot Pro’
8.    ของรางวัล Yamaha รุ่น Fino 125 มูลค่ารางวัลละ 52,000 บาท จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่า 416,000 บาท)

 

วิธีการตัดสิน
1. ผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาการร่วมกิจกรรม ซันซิลสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์ Sunsilk Lucky Green Raffle ที่แจ้งไว้ทั้งหมด และตรวจสอบได้ว่าไม่มีการทุจริต ที่ได้ระบุไว้ในวิธีการเล่นทั้งหมด
2. ตรวจสอบการร่วมสนุกและตัดสินรางวัลโดยกรรมการและแบรนด์ซันซิล เท่านั้น


วิธีการยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ หลังจากประกาศรางวัล ผ่านทางโทรศัพท์ โดยจะมีแอดมินโทรไปแจ้งผลประกาศรางวัล และสอบถามการยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล
2. ผู้โชคดีแจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ อันได้แก่
a. ชื่อ นามสกุล
b. เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้
c. ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล
d. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
e. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ชุด
f. หลักฐานใบเสร็จมีการซื้อสินค้า ซันซิลขนาดใดก็ได้ (ตัวจริง)
g. หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (ตัวจริง)
3. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้โชคดีทำผิดกติกาที่ได้แจ้งด้านบน ทีมงานขอมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปทันที
4. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ภายใน 90 วัน หลังจากประกาศผล
5. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น หากมีการตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริตหรือผู้ร่วมสนุกระบุได้ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน จะถูกตัดสิทธิ์รับรางวัลทันที และสงวนสิทธิ์ให้ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
6. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ท่านอื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ โดยผู้โชคดีตกลงเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. . ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องนำหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมทั้งระบุ “ใช้สำหรับประกอบการรับรางวัลกับกิจกรรม ซันซิลสีเขียวเหนี่ยวทรัพย์เท่านั้น” มาเป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับรางวัล ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล หรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
9. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่แจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ทีมงานขอตัดสิทธิ์การรับรางวัลหรือรับผิดชอบใดๆไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากไม่ปฎิบัติตามกฎกติกา มีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือ รับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลังให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม
11. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำนดหสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว
12. ข้อมูลของผู้ร่วมสนุก ถือเป็นข้อมูลของบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด โดยผู้ที่ให้ข้อมูลได้ยอมรับให้ทางบริษัทสามารถติดต่อกลับ ส่งของรางวัล และส่งรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้  ทางบริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เท่านั้น หากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้   อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมสนุกได้เลือกให้ความยินยอมกับทางบริษัท  ติดต่อในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ผู้ร่วมสนุกตกลงยินยอมให้บริษัท ติดต่อท่านทางช่องทางอื่นๆ ในอนาคต หรือใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในความยินยอม  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการสิทธิของคุณ โปรดเยี่ยมชมประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา  ( in case of offline please insert the link below:   https://www.unilevernotices.com/thailand/thai/privacy-notice/notice.html

13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมได้ที่: https://www.sunsilkthailand.com
15. พนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์ และบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกในกิจกรรมนี้
16. บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ประเทศไทย ไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมซึ่งอาจทำให้กิจกรรมต้องสิ้นสุดลง , ยกเลิก หรือความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความล่าช้า อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรง ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวนการถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็ตาม
17. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบและอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการและบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
18. กิจกรรมนี้ไม่มีข้อเกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุน หรือได้รับการจัดการใดๆจาก LINE , FACEBOOK การได้รับข้อมูล กิจกรรมและ/หรือการใช้ข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นการตกลงยินยอมระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมและผู้จัดกิจกรรม
19. ผู้โชคดีตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้โชคดีหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า